Апликативна дејност

ИЦГИБ е првата институција во Република Македонија и во поранешна Југославија која почна со користење на техниките на рекомбинантна ДНК технологија во дијагноза и превенција на наследни болести (таласемија, цистична фиброза, мускулна дистрофија, хемофилија итн), малигни болести (канцер на дебелото црево, цервикален канцер и карцином на дојка), инфективни болести (хепатитис Ц и Б вирусот, хуманиот папилома вирус, инфекцијата со хламидиа трахоматис) и во форензичната медицина.

Од ноември 2015 година Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологијаГеорги Д. Ефремовпри Македонската академија на науките и уметностите се стекна со сертификат за квалитет и компетентност  согласно  стандардот ISO/IEC 17025:2006.

 

 

ИЦГИБ е дел од EMQN (European Molecular Quality Network) - мрежа за контрола на квалитетот на иследувањата при молекуларната карактеризација на најчестите наследни болести, IQAS (International Quality Assessment Scheme) - мрежа за утврдување на квалитетот (точноста) на спроведените анализи во судската медицина, како и на ISTA (International Seed Testing Association) - мрежа за утврдување на квалитетот на анализата  на генетски модифицирани организми- ГМО.