Генетски тестирања


Моногенски болести

Пренатална дијагностика

Канцер

Фармакогенетика

Ментална ретардација и/или пречки во развој

Генетски тестирања на машки инфертилитет

Анализа на ризик фактори за неустешни бремености

Состојби поврзани со половиот развој

Наследна глувост