Новости
Спроведување на анализи со Новите секвенционирачки технологии, панел на гени и целосно егзомно секвенционирање кај пациенти со ретки наследни состојби и наследни карциноми
ИЦГИБ, МАНУ е акредитиран согласно Стандардот за медицински лаборатории
Соработниците на ИЦГИБ се активно вклучени во Организацијата на 14-от Балкански конгрес за хумана генетика и 9-от Состанок за ретки болести на Југо-источна Европа, 05-07 Октомври, 2023
Дводневен симпозиум во рамките на иницијатива COST Action no.17118 Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer
Предавање на проф. д-р Борут Петерлин,Клинички институт за медицинска генетика,Универзитетски клинички центар Љубљана, Словениja (04 Декември 2017)
Предавања на тема „Геномска медицина – време за имплементација во здравствениот систем“
Сертификат за квалитет и компетентност согласно стандардот ISO/IEC 17025:2006
Предавања на Др Хана Коварова и Др Суреш Јиван Гадхер, основачи на Централна и Источна Европска Протеомска Конференција (19 Мај 2015)
Предавања на тема „ Challenges and Advances in Science and Medicine “
Предавање на проф. д-р Миленко Танасиевиќ во МАНУ (22 април 2015)
Предавање на тема „ ДВАЕСЕТ ГОДИНИ ИСКУСТВО СО КОМПЈУТЕРИЗИРАНА КЛИНИЧКА ПОДРШКА ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ ВО BRIGAM AND WOMEN'S HOSPITAL HARVARD MEDICAL SCHOOL, BOSTON, USA"
Редовен состанок на проектите “iMODE-CKD” и “BcMolMed” и работилница во рамките на проектот “iMODE-CKD” (20-22 март 2015)
Меморијален состанок во чест на акад. Георги Д. Ефремов (15 декември 2014)
Состанок на Македонското здружение за хумана генетика (15 декември 2014)
Третата конференција за ретки болести во Југоисточна Европа(15 ноември 2014)
Меѓународните нефролошки денови во чест на 75 години од раѓањето на акад. Момир Поленаковиќ и 50 години научна работа (26 и 27 септември 2014)
Научен симпозиум за уредувачи на списанија од областа на биомедицината
Состанок на тема „Интегритет и добра пракса во издавачката дејност од областа на биомедицината“
Предавање на проф. д-р Димитар Ефремов во МАНУ (28 март 2014)
Предавање на тема „ НОВИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ПАТОГЕНЕЗАТА, ПРОГНОЗАТА И ТРЕТМАНОТ НА ХРОНИЧНАТА ЛИМФОЦИТНА ЛЕУКЕМИЈА“